Strona 3 z 5

: ndz 21:52, 27 sty 2008
autor: ZKM Łask
Michale, mieliśmy tworzyć stronę o WPK Sieradz i co wyszło Obrazek Ja dalej amatorsko się zajmuję, ale myślę, że w najbliższym czasie coś poczytam bo muszę Obrazek

: sob 13:32, 12 kwie 2008
autor: Ventlan
Express Ilustrowany Bliżej Ciebie 12 kwietnia 2008 r. pisze:Zmiany w komunikacji

CHOĆ CAŁKIEM NIEDAWNO podjęto decyzję, że łaski Zakład Komunikacji Miejskiej nie będzie sprzedany ani przekształcony, kierownictwo miejskiego przewoźnika zarządziło już pierwsze zmiany, które mają poprawić funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Te jednak nie przypadną do gustu podróżnym.

– Z rozkładów jazdy zniknie część połączeń – mówi Jerzy Skoneczny, p. o. dyrektor ZKM w Łasku. – Na pewno zlikwidujemy ostatnie niedzielne kursy autobusów „D” jeżdżących do Pabianic, możliwe, że cięcia pojawią się też na innych liniach.

Z rozwiązania nie są zadowoleni pasażerowie. – Rozkłady jazdy już wyglądają jak sito – skarży się Adam Maciejczyk, którego spotkaliśmy na przystanku przy placu 11 Listopada. – Zdarza się, że zamiast czekać godzinę albo półtorej na miejski autobus, idę po prostu pieszo lub łapię okazję.

Jak tłumaczy kierownictwo ZKM, do zmian zmuszają oszczędności. – Rozumiem oburzenie pasażerów, ale nie można utrzymywać kursów autobusów, którymi, według naszych badań podróżuje zaledwie kilka osób – tłumaczy J. Skoneczny. – Na ich utrzymanie tracimy sporo pieniędzy, a na to nas nie stać.

Wraz z likwidacją połączeń ZKM zapowiada optymalizację już istniejących.

– Chcemy, by nasze autobusy były skoordynowane wczasie pomiędzy sobą oraz środkami transportu innych przewoźników, np. kolei – mówi J. Skoneczny. – Nie jest to proste, bo PKP potrafi w ciągu miesiąca zmienić rozkład nawet dwa razy, jednak bez tego kursy naszych autobusów na dworce mijają sięz celem.

Ostatnie niedzielne kursy linii „D” o 21.10 z Łasku i 22.05 z Pabianic zostaną zlikwidowane już od najbliższego weekendu.

: wt 18:04, 10 mar 2009
autor: Michał
Dzisiaj w Zduńskiej Woli wypatrzyłem na "B" bardzo ciekawie pomalowaną H9-35, na bordowo-żółto (nie było to malowanie zakładowe). Czy Łask posiada taką H9? Byłem pewny, że Łask posiada wszystkie H9 w MZ. Miała białe blachy. Nie zauważyłem jednak numeru rej.

: wt 18:08, 10 mar 2009
autor: prof_klos
Pisałem już dawno o tym. Toi jakaś pseudo NG. Prawdopodobnie ELAE420.

: wt 21:08, 10 mar 2009
autor: Grzesiek
Widziałem go u nas na "B" już jakieś 2 miesiące temu.

: wt 22:47, 17 mar 2009
autor: prof_klos
Jak już wspomniałem na GTLodz - L120 przeszedł bardzo dziwną naprawę, bo po niej jest mu gorzej jak przed nią. Obrazek
Liczne dziury zanitowano blachą, którą pomalowano w kolorze zbliżonym do koloru nadwozia a jednak zupełnie odmiennym (nadwozie żółte - blacha pomarańczowa) i w celu maskowania tej nieścisłości zalepiono to... reklamą! Obrazek

: ndz 10:02, 08 lis 2009
autor: Ventlan
Express Ilustrowany Bliżej Ciebie 7 listopada 2009 r. pisze:Puste autobusy daleko nie zajadą...

Nie należy dopuszczać do zbyt wielkich zobowiązań, należy natomiast podjąć działania zwiększające liczbę pasażerów – tak „odkrywcze” wnioski ujęto wraporcie sporządzonym po kontroli komisji rewizyjnej łaskiej rady miejskiej przeprowadzonej wZakładzie Komunikacji Miejskiej.


Mówi się o konieczności zatrudnienia firmy konsultingowej, która opracowałaby bardziej konkretną koncepcję funkcjonowania mającego coraz większe kłopoty ZKM.

Biorą się one głównie ze spadku liczby pasażerów m.in. z powodu wzrastającej liczby prywatnych aut w gminie. No i jest konkurencja w postaci linii prywatnych... Zadłużenie ZKM, choć powoli, to systematycznie rośnie, suma wymagalnych zobowiązań (takich, których termin płatności minął), to obecnie 220 tys. zł.

– Tylko łaskawa w tym roku cena paliwa utrzymuje zakład na powierzchni – padło w środę na sesji rady miejskiej. – Jeśli skoczy ona do 5 zł, będzie katastrofa.

Sytuację ZKM komplikuje dodatkowo stan zdrowia jego dyrektora – w tym tygodniu Jerzy Skoneczny zasłabł i znów trafił do szpitala...

W ostatnich tygodniach wprowadzono cięcia kursów. W niedzielę i święta nie jeździ już linia „B” (do Zduńskiej Woli), zlikwidowano też ostatnie wieczorne oraz niektóre sobotnie kursy linii „C” (Łask – Zelów), a słychać głosy sugerujące kolejne ograniczenia. Pracownicy ZKM coraz bardziej obawiają się o pracę.

W poszukiwaniu pieniędzy zrezygnowano też z usług zewnętrznej firmy kontrolującej bilety. Gapowiczów namierza teraz dwóch wyznaczonych pracowników ZKM, a karne opłaty w całości trafiają do kasy zakładu.

Na ostatniej sesji podnoszono zasadność zakupu małych busów, które obsługiwałyby te linie, gdzie autobus jeździ niemal pusty. Autorzy wspomnianego raportu wskazali też, że ZKM powinien rozszerzyć swoją działalność usługową, np. położyć większy nacisk na przewóz zorganizowanych grup dzieci szkolnych.

– Codziennie wozimy na basen uczniów liceum, to dla nas wpływy rzędu 1 tys. zł miesięcznie – mówi Beata Wierzchoń, główna księgowa w ZKM, kierująca zakładem w zastępstwie chorego szefa. – Poza tym tego rodzaju zlecenia dostajemy rzadko. Niestety, nie mamy środków, by zainwestować w inne dochodowe przedsięwzięcia, np. stację obsługi...

Jak podczas sesji nadmienił burmistrz, zgodnie z prawem gminna dotacja (obecnie 1,1 mln zł) może stanowić nie więcej niż 50 proc. przychodów ZKM. Resztę zakład musi wypracować sam.

: ndz 17:45, 08 lis 2009
autor: Grzesiek
Najlepszym wyjściem dla uzdrowienia komunikacji miejskiej w Łasku byłby chyba powrót do koncepcji połączenia ZKM z przedsiębiorstwem komunalnym, odpadłyby wtedy koszty podwójnej infrastruktury, administracji, prezesów itd. W taki sposób funkcjonuje KM w Augustowie, Suwałkach czy Polkowicach.

: wt 20:21, 01 gru 2009
autor: Piotr Ossowski
BURMISTRZ ŁASKU
ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze
Dyrektora Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku
1. Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie;
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
- brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- wykształcenie wyższe techniczne, ekonomiczne, administracyjne lub prawnicze;
- min. 5 lat stażu pracy, w tym co najmniej przez 3 lata pracy na stanowisku o podobnym charakterze lub
przez co najmniej 3 lata prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na
danym stanowisku;
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
- znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem transportu zbiorowego;
- przedłożenie koncepcji dalszego funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie gminy Łask z
możliwością zastosowania różnych form organizacyjnych.
2. Wymagania pożądane:
- znajomość ustawy - prawo przewozowe i ustawy o transporcie drogowym;
- znajomość kodeksu spółek handlowych;
- znajomość zasad organizacji i zarządzania transportem.
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) jednoosobowe kierowanie samorządowym zakładem budżetowym - Zakładem Komunikacji Miejskiej w
Łasku w celu zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania i pełnej realizacji zadań określonych w statucie i
regulaminie organizacyjnym tej jednostki;
2) opracowywanie planów finansowo - rzeczowych Zakładu i zapewnienie prawidłowego wykorzystania
środków dla optymalnej realizacji celów i zadań;
3) zarządzanie, planowanie i organizacja lokalnego (miasto i gmina Łask) transportu zbiorowego;
4) prowadzenie właściwej polityki kadrowej i płacowej;
5) reprezentowanie Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku oraz działanie w imieniu Gminy Łask wobec
administracji publicznej, instytucji, osób prywatnych i innych podmiotów.
4. Oferty zawierające:
1. CV z klauzulą: „ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ofercie pracy dla potrzeb
przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora zgodnie z ustawą zdn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych /tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zmn./ ”,
2. List motywacyjny,
3. Koncepcja dalszego funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie gminy Łask z możliwością
zastosowania różnych form organizacyjnych,
4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje oraz staż pracy (świadectwa pracy),
5. Zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na
stanowisku kierowniczym,
6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw
publicznych,
7. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub kserokopia ważnego zaświadczenia potwierdzającego
spełnianie tego warunku uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego.
Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na
stanowisko Dyrektora Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku” wraz z danymi osobowymi kandydata (w tym
numer telefonu kontaktowego) w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia (tj. do 10 grudnia 2009 r.
do godz. 15. 30) w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14 (parter).
O terminie rozstrzygnięcia naboru kandydaci zostaną poinformowani osobiście.
Nabór przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Łasku.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni
indywidualnie.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt
osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Wydziale Ogólno - Organizacyjnym
Urzędu Miejskiego w Łasku.
Urząd Miejski w Łasku nie odsyła dokumentów kandydatów.
Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć w Wydziale Ogólno -
Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku najpóźniej w dniu zawarcia z nim umowy o pracę, oryginał
ważnego zaświadczenia zawierającego informację o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za
umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, uzyskanego na
koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego.
Osoba wyłoniona w naborze może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się
egzaminem (stosownie do art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych - Dz. U.
Nr 223 poz. 1458).
Burmistrz Łasku
Gabriel Szkudlarek

: sob 12:44, 13 mar 2010
autor: Marcin
Express Ilustrowany Bliżej Ciebie 13 marca 2010 pisze:Miniautobusy i warsztat - dla wszystkich

Zakup tzw. miniautobusów, a także doposażenie warsztatu Zakładu Komunikacji Miejskiej – tak, by mógł on świadczyć usługi komercyjne – to uzgodnione z władzami miasta sposoby ratowania ZKM z finansowych kłopotów.

– Warsztat chcemy otworzyć dla aut spoza naszego taboru w najbliższych dniach, żeby zdążyć na czas, kiedy kierowcy zmieniają opony na letnie – mówi dyrektor ZKM Mirosław Szafrański. – Specjalnie po to kupujemy montażownicę i wyważarkę. Posiadane wyposażenie umożliwia nam ponadto świadczenie podstawowych usług warsztatowych, takich jak wymiana oleju, ale też np. końcówki drążka czy sprzęgła. Niebawem ZKM zamierza także zarabiać na myjni.

Poprawie rentowności kursów ma natomiast służyć zakup miniautobusów. Mówi się o trzech mercedesach – vario lub sprinterach, używanych, pod uwagę brane są roczniki 2004 – 2005. Zostaną kupione na kredyt lub wzięte w leasing. Dyrektor zakładu przewiduje, że pojawią się w mieście w kwietniu, a na pewno przed wakacjami, kiedy to w dużych, standardowych autobusach jest szczególnie wiele wolnych miejsc (młodzież szkolna, to bodaj naj-poważniejszy klient ZKM). Będą jeździć poza godzinami szczytu na linii 1 i 5 w Łasku, a także do Sięganowa, Ostrowa i w kierunku Zduńskiej Woli.

– Na takich 20-osobowych pojazdach, właśnie mercedesach sprinterach i vario, opiera się komunikacja miejska w Zakopanem, Olkuszu i innych miastach południowej Polski – przekonuje Mirosław Szafrański. – Te modele sprawdzają się na naszych drogach, w przeciwieństwie do mercedesa 0100, naszego jedynego obecnie miniautobusu. W ZKM narzekają na ogromną awaryjność tego dwunastoletniego pojazdu, ponoć zbyt „sztywnego”, by podołać niedoskonałym jezdniom i na wysokie koszty jego napraw.

: pn 17:16, 15 mar 2010
autor: prof_klos
Obrazek
Jak to wygląda w Zakopanem, nie mam już siły tłumaczyć...

: pn 20:28, 15 mar 2010
autor: MKMLODZ
Nie wiadomo, jak co dokładnie jedzie, czekanie, aż zapełni się całe auto, widziałem na trasie nad Morskie Oko, że ludzie stoją w takich autach (w Łodzi też mi się zdarzyło). Może Pabianice mają autobusy na obsługę KM w Łasku?

: sob 20:45, 27 mar 2010
autor: Marcin
Express Ilustrowany Bliżej Ciebie pisze:Zakupiono pierwszy busik

Pierwszy z kilku zaplanowanych tzw. miniautobusów kupiono dla łaskiego Zakładu Komunikacji Miejskiej. Mercedes vario jeździ już po mieście.

To 11-letni pojazd obsługujący wcześniej komunikację masową w rejonie Koszalina. Są w nim 22 miejsca siedzące i 12 stojących. Będzie jeździł m.in. na liniach nr 2 i 5 w Łasku oraz do Zduńskiej Woli.

– W soboty i niedziele miniautobus byłby wystarczający na każdej linii – dodaje dyrektor ZKM Mirosław Szafrański. – Być może nada się na trasę
do Pabianic, musimy jednak się zastanowić, czy w tym przypadku nie będzie z kolei za mały.

Chodzi, rzecz jasna, o oszczędności. Miniautobus spala w mieście około 15 litrów paliwa, o 10 mniej niż duży pojazd stosowany standardowo w komunikacji miejskiej. Dyrekcja przekonuje, że z tego względu właśnie na busikach coraz częściej opiera się komunikacja miejska, m.in. na południu kraju, w Zakopanem, czy Olkuszu.

Tej wiosny ZKM chce kupić jeszcze dwa lub trzy nieduże pojazdy. Mają to być kilkuletnie mercedesy sprinter lub podobne samochody.

– Zadecyduje o tym przetarg – mówi dyrektor zakładu. – Vario trafił się okazyjnie, kosztował tylko 33,5 tys. zł, a przy zakupie za taką kwotę nie trzeba stosować ustawy o zamówieniach publicznych i został kupiony z wolnej ręki.

W sumie na busiki dla Zakładu Komunikacji Miejskiej kupione w tym roku ma być przeznaczone 220 tys. zł.


Co? Do Pabianic? :shock: Przecież to najważniejsza linia ZKMu.

: sob 20:48, 27 mar 2010
autor: prof_klos
11 letniego BUSA za 33 tysiące, na D?
MArcin, to jest prima aprillis wcześniejsze, tak? Obrazek

: pn 13:04, 24 paź 2011
autor: Kolanko50
Ja uważam że ZKM Łask ma najgorszy tabor autobusowy w Polsce,ze względu na to że to miasto w ogóle nie stara się o dofinansowanie z UE na nowe autobusy, tylko psim swędem kupują takie nielegalne przerobione busy,które zagrażają zdrowiu a nawet życiu.
Tym czymś wożą ludzi jak bydło,albo jak worek kartofli.
To nie są ludzkie warunki podróżowania!!!
Burmistrza Łasku należałoby postawić przed prokuratorem za narażanie zdrowia i życia, przez ten "autobus".
Wszystkie mniejsze miasta z województwa łódzkiego (Łowicz,Skierniewice,Bełchatów) mają normalnych gospodarzy którzy dbają o rozwój transportu publicznego poprzez zakup taboru o godnych warunkach podróżowania,a w Łasku się kupuje takie g......
To jest Skandal!! Obrazek Obrazek
P.S Skoro w Łodzi niegdyś była nagonka na MPK (dawcy części,brak seriwsu autobusów ) to dlaczego ktoś w Łasku nie przewie milczenia i nie da artykułu do gazety bądź nie zadzwoni do ITD że w tym czymś można stracić życie?!!

: pt 16:22, 18 maja 2012
autor: piottrek1987
Witam chcialem sie zapytac czy w autobusie linii D obowiazuja ilgi a jezeli tak to jakie chodzi mi konkretnie o ulgi dla uczniow jak one obowiazuja.

: pt 17:04, 18 maja 2012
autor: Marcin
Na linii D uprawnienia do ulgowych przejazdów przysługują: dzieciom od lat 4 do 7, uczniom, studentom, dzieciom i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat nie objętymi obowiązkiem szkolnym wskutek choroby lub niepełnosprawności - na podstawie zaświadczenia lub ważnej legitymacji; kombatantom, emerytom i rencistom o umiarkowanym i lekkim stopniu niepełnosprawności.

Uprawnienia do ulgowych przejazdów przysługują: dzieciom do lat 4; osobom, które ukończyły 75 lat; inwalidom wojennym i wojskowym; osobom zaliczanym do pierwszej grupy inwalidów i ich przewodnikom; dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym przez Powiatowe Centrum Orzekania o Niepełnosprawności (wraz z opiekunem); posłom i senatorom RP; umundurowanym funkcjonariuszom KPP w Łasku.

: pt 17:23, 18 maja 2012
autor: piottrek1987
czyli jezeli uczeszczam do szkoly policealnej i poiadam leigtymacje to moge bez problemu skoprzystac z ulgi?

: pt 17:37, 18 maja 2012
autor: Marcin
Raczej tak, ale z takim pytaniem najlepiej do przewoźnika.

: sob 13:25, 22 cze 2013
autor: Bamil
Pilne!

Czy w autobusie linii D Łask-Pabianice można kupić bilety u kierowcy?

Gdzie jest aktualny rozkład?

Z góry dziękuję za pomoc!